Váše jméno: Vaše heslo:

Vyhledávání akce

Dárkový poukaz

voucher

Hledáte-li originální dárek pro Vás či Vaše blízké, ale nejste si s konkrétní akcí jisti, můžeme Vám vystavit dárkový poukaz... více »

Všeobecné obchodní podmínky pro účast na akcích

Všeobecné obchodní podmínky si můžete ve formátu pdf stáhnout zde.

I. Smluvní vztah

Smluvní vztah mezi ALLROADS s.r.o. a zákazníkem vzniká na základě zákazníkem (příp. jeho pravomocným zástupcem) podepsané písemné přihlášky, resp. cestovní smlouvy, potvrzené ALLROADS s.r.o, a úhrady zálohy. Předáním vyplněné a podepsané přihlášky zákazník stvrzuje tyto všeobecné smluvní podmínky ALLROADS s.r.o, uznává a souhlasí s nimi. Potvrzením přihlášky se ALLROADS s.r.o. zavazuje zákazníkovi zabezpečit služby v dohodnutém rozsahu a kvalitě v souladu s těmito Všeobecnými smluvními podmínkami.

II. Účastníci akce

 • Účastníkem akce se stává zákazník, tj. jednotlivec, kolektiv, organizace či firma, uzavřením smluvního vztahu s ALLROADS s.r.o. Předpokládá se, že účastník bude splňovat fyzické a psychické nároky vybrané akce.
 • Účastník mladší 18 let se může akce zúčastnit jen s písemným souhlasem svého zákonného zástupce.
 • Účast osob mladších 15 let je možná pouze v doprovodu dospělé osoby s výjimkou akcí určených pro děti a mládež.
 • Účastníkům starších 60 let doporučujeme konzultovat svou účast na akci s lékařem.

III. Platební podmínky

 • ALLROADS s.r.o. má právo na zaplacení ceny služeb před jejich poskytováním.
 • ALLROADS s.r.o. je oprávněna požadovat zálohu ve výši až 50% z celkové ceny. Doplatek je nutný uhradit nejpozději 21 dnů před realizací akce.
 • Možný způsob platby je převodem na účet vedený u Raiffeisenbank, č.ú. 2257452001/5500.

IV. Cena akce

Cena akce je sjednaná dohodou mezi ALLROADS s.r.o. a zákazníkem. Je vždy uvedena u každé akce. ALLROADS s.r.o. má právo na zvýšení cen nakupovaných služeb mimo ALLROADS s.r.o., poplatků, daní, změně kurzů CZK vůči konvertibilním měnám nebo devalvaci CZK, přičemž toto nebylo známo před uzavřením smluvního vztahu a toto zvýšení cen přímo ovlivnilo cenu akce či pobytu.

V. Stornovací podmínky

Zákazník má právo zrušit před započetím akce smluvní vztah tím, že podá písemné storno účasti na akci. Termínem storna je den doručení a výše storna je odvislá od doby před stanoveným odjezdem. Účtujeme manipulační poplatek 500 Kč.

 • 10% z ceny akce                    do 41 dnů
 • 50% z ceny akce                    40 - 11 dnů
 • 80% z ceny akce                    10 - 4 dny
 • 100% z ceny akce                  3 a méně dnů před zahájením akce

VI. Práva a povinnosti účastníka

Mezi základní práva patří:

 • právo na řádné poskytnutí služeb zahrnutých do programu a ceny akce,
 • právo být neprodleně seznámen s případnými změnami programu, rozsahu služeb, ceny a termínu,
 • právo na reklamaci vad poskytnutých služeb včetně práva na odstranění vad, náhradní poskytnutí nové služby nebo na přiměřenou slevu poskytnuté služby v souladu s reklamačním řádem,
 • právo písemně oznámit ALLROADS s.r.o. účast jiné osoby na akci místo něho.
  V oznámení musí současně uvést prohlášení nového zákazníka, že souhlasí s obsahem smluvního vztahu a splňuje všechny podmínky k účasti na akci. Toto oznámení musí být doručeno ALLROADS s.r.o. nejpozději 5 dní před akcí.

Mezi základní povinnosti patří:

 • pravdivě a úplně vyplnit a podepsat přihlášku,
 • zaplatit předem sjednanou cenu akce (formou zálohy a doplatku) a prokázat se kontrolním dokladem o zaplacení,
 • zajistit si platný pas,
 • řídit se písemnými pokyny ALLROADS s.r.o. a ústními pokyny průvodce a dodržovat stanovený program akce, přičemž platí, že zákazník se zájezdu účastní na vlastní nebezpečí a odpovědnost. ALLROADS s.r.o. a její zástupci jsou oprávněni zakázat zákazníkovi nebezpečný nebo s účelem zájezdu se neslučující individuální program, případně ho z části programu akce vyloučit, pokud zdravotní stav, zkušenosti nebo vybavení zákazníka neodpovídají náročnosti programu. Zákazník, který by svým jednáním ohrožoval nebo narušoval program akce, nebo narušil právní předpisy ČR či navštíveného státu, může být vyloučen z akce, přičemž, ztrácí nárok na úhradu nevyužitých služeb. V tomto případě je povinen tento účastník uhradit veškeré náklady, vzniklé v důsledku jeho vyloučení z akce,
 • počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na majetku a zdraví ostatních zákazníků, dodavatelů služeb nebo ALLROADS s.r.o.,
 • sjednat pro sebe na celou dobu trvání akce pojištění léčebných výloh pro cesty do zahraničí. Sjednání tohoto pojištění je povinen na výzvu ALLROADS s.r.o. prokázat. V opačném případě má ALLROADS s.r.o. právo zákazníka vyloučit z akce.

VII. Práva a povinnosti ALLROADS s.r.o.

 • Práva a povinnosti ALLROADS s.r.o. odpovídají ustanovením uvedeným v dalších článcích smluvních podmínek.
 • ALLROADS s.r.o. má právo zrušit konání akce nejpozději 10 dnů před odjezdem v důsledku okolností, které jí brání cestu uskutečnit. Mezi tyto okolnosti patří i nedosažení alespoň minimálního počtu zákazníků potřebného k uskutečnění akce. Nedosažení minimálního počtu zákazníků pro uskutečnění akce a její zrušení je ALLROADS s.r.o povinna bez prodlení oznámit již přihlášeným zákazníkům a vrátit jim již vyinkasované úhrady cen.
 • ALLROADS s.r.o. je oprávněna z naléhavých důvodů provádět operativní změny v průběhu akce. Při tom je povinna zachovat zaměření cesty a poskytnout zákazníkovi přiměřenou slevu, jestliže rozsah poskytnutých náhradních služeb neodpovídá rozsahu původně dohodnutých služeb.
 • ALLROADS s.r.o. má právo zrušit akci v důsledku neodvratitelné události, které ALLROADS s.r.o. nemohla zabránit (např. živelné pohromy, občanské války, místní nepokoje atd.), kdykoli před odjezdem, ale i v průběhu akce. Při zrušení během akce se zákazníkům vrací pouze úhrada za nerealizované výdaje. Případné vyšší náklady související s těmito mimořádnými událostmi hradí zákazník.
 • ALLROADS s.r.o. může v programu cesty stanovit zvláštní podmínky, které musí zákazník splňovat pro účast na konkrétní akci.
 • ALLROADS s.r.o. neručí za majetek zákazníků v případě zničení, poškození, ztráty či krádeže. Zástupci ALLROADS s.r.o. vyvinou maximální úsilí, aby tato rizika co nejvíce omezili.

VIII. Reklamační řád

 • Zákazník může uplatnit případné reklamace, nejlépe v průběhu akce bez zbytečného odkladu u vedoucího akce (průvodce).
 • V případě, že nebyla sjednána náprava na místě, má zákazník právo uplatnit reklamaci kvality služeb cestovního ruchu do 3 měsíců po realizaci služeb, a to písemně na adrese sídla ALLROADS s.r.o, jinak toto právo zaniká.
 • Dojde-li k okolnostem, jejichž vznik, průběh a následky nejsou závislé na činnosti ALLROADS s.r.o., jako je např. dopravní kolaps nebo nepříznivé počasí anebo dojde k okolnostem na straně zákazníka, na základě kterých zákazník plně nebo zčásti nevyužije zaplacené služby, nevzniká zákazníkovi, pokud není dohodnuto jinak, nárok na úhradu nebo slevu z ceny těchto služeb.

IX. Ochrana osobních údajů

Pokud jste naším zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete nás své osobní údaje. My zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů). Bližší informace naleznete na adrese https://www.allroads.cz/o-webu/ochrana-osobnich-udaju 

Zákazník zároveň prohlašuje, že je zmocněn udělit souhlas o ochraně osobních údajů i za osoby uvedené v cestovní smlouvě, v jejichž prospěch cestovní smlouvu uzavřel.

X. Závěrečná ustanovení:

 • Tyto podmínky jsou nedílnou součástí smluvního vztahu mezi zákazníkem a ALLROADS s.r.o.
 • Není-li v cestovní smlouvě nebo v těchto smluvních podmínkách stanoveno jinak, řídí se smluvní vztah mezi ALLROADS s.r.o. a zákazníkem ust. zák. č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
 • Dnem účinnosti smluvních podmínek je 25. květen 2018

Kontaktujte nás

Telefon: +420 737 267 919
E-mail: info@allroads.cz
IČ: 268 82 001

Adresa

ALLROADS s.r.o.
Na Pískovně 253/3a
Opava - Suché Lazce
747 95

Sdílejte s námi

twitter

Novinky e-mailem

Zaregistrujte se a již Vám neunikne žádná novinka, sleva nebo soutěž. Registrace je zdarma a máte možnost ji kdykoliv zrušit.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Zážitek vždy až na prvním místě